Diğer

2022 Konu Index

Nucl Med Semin 2022;8(3):0-0

Brakiterapi/Brachytherapy.............................................. 190
Çocuk/Children.................................................................. 69
Dalak/Spleen................................................................... 143
Difosfonat/Diphosphonat.................................................... 1
Diyabetik ayak/Diabetic foot............................................... 8
Eklem/Joint........................................................................ 60
Endometrium kanseri/Endometrial cancer..................... 167
Endometrium kanseri/Endometrium carcinoma............. 197
Enfeksiyon/Infection.......................................................... 60
Enfekte protez/Infected prosthesis..................................... 8
F-18 FDG PET/BT/F-18 FDG PET/CT............................92, 112
F-18 FDG/F-18 FDG.....................................60, 157, 164, 174
F-18 NaF PET/BT/F-18 NaF PET/CT.................................. 112
F18-NaF PET/F18- NaF PET................................................ 69
Faset eklem/Facet joint..................................................... 33
FDG PET/BT/FDG PET/CT................................................... 44
Gastroenteroloji/Gastroenterology................................. 120
Gastrointestinal sistem/Gastrointestinal system............. 127
Gastroözofageal reflü sintigrafisi/Gastroesophageal reflux
scintigraphy..................................................................... 150
Hepatobiliyer sistem/Hepatobiliary system.................... 137
Hibrit görüntüleme/Hybrid imaging.................................. 33
Jinekolojik kanser/Gynaecological cancer....................... 167
Jinekolojik kanserler/Gynecological cancers................... 182
Jinekolojik tümör/Gynecological cancers........................ 190
Kanama/Bleedings........................................................... 127
Karaciğer-dalak görüntüleme/Liver-spleen imaging........ 120
Karaciğer/Liver................................................................ 143
Kas-iskelet sistemi görüntüleme/Musculoskeletal system
imaging.............................................................................. 69
Kemik metastazı/Bone metastasis..................................... 92
Kemik sintigrafisi/Bone scan................................................ 1
Kemik sintigrafisi/Bone scintigraphy................33, 69, 82, 92
Kemik tarama/Bone scan.................................................. 69
Kemik tümörleri/Bone tumors.....................................15, 82
Kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları/Bone and soft
tissue infections................................................................. 44
Kemik ve yumuşak doku tümörleri/Bone and soft tissue
tumors................................................................................. 8
Kemik/Bone..........................................................25, 60, 112
Komplikasyon/Complication.............................................. 60
Kronik bel ağrısı/Chronic low back pain............................ 33
Lökosit sintigrafisi/Leucocyte scintigraphy........................ 60
MDP/MDP......................................................................... 69
Meckel/Meckel................................................................ 127
Metabolik hastalık/Metabolic disease.............................. 25
Metastaz/Metastasis......................................................8, 15
Mide boşalım zamanı sintigrafisi/Gastric emptying time
scintigraphy..................................................................... 150
Multipl miyelom/Multiple myeloma............................... 102
Nükleer tıp/Nuclear medicine..............................8, 137, 120
Over kanseri/Ovarian cancer........................................... 174
Over kanseri/Ovarian carcinoma..................................... 197
Özofagus geçiş zamanı sintigrafisi/Esophageal transit time
scintigraphy..................................................................... 150
Pediyatrik/Pediatric........................................................... 69
PET/BT/PET/CT.................... 82, 102, 157, 167, 174, 182, 190
PET/CT/PET/CT................................................................. 167
Protez/Prosthesis.............................................................. 60
Radyolojik görüntüleme/Radiological imaging.................. 15
Radyonüklid intestinal transit zamanı incelemesi/
Radionuclide intestinal transit time examination............ 150
Radyonüklit görüntüleme/Radionuclide imaging.........25, 44
Radyoterapi/Radiotherapy.............................................. 190
Sentinel lenf nodu/Sentinel lymph node......................... 197
Servik kanseri/Servix carcinoma...................................... 197
Serviks kanseri/Cervical cancer....................................... 157
Sintigrafi/Scintigraphy......................................120, 137, 143
Smoldering multipl miyelom/Smoldering multiple
myeloma.......................................................................... 102
SPECT/BT/SPECT/CT........................................33, 44, 69, 143
SPECT/SPECT.................................................................... 143
Tanı/Diagnosis................................................................. 112
Tc-99m MDP tüm vücut kemik sintigrafisi/Tc-99m MDP
whole body bone scintigraphy........................................ 112
Tc-99m MDP/Tc-99m MDP.................................................. 1
Teknesyum-99m/Technetium99m................................... 127
Tüm vücut düşük doz BT/Whole body low dose CT......... 102
Tüm vücut MR/Whole body MR...................................... 102
Üre nefes testi/Urea breath test..................................... 120
Vajina kanseri/Vagina carcinoma..................................... 197
Vajina kanseri/Vaginal cancer.......................................... 182
Vulva kanseri/Vulva cancer............................................. 182
Vulva kanseri/Vulva carcinoma....................................... 197