Diğer

KONU DİZİNİ

Nucl Med Semin 2019;5(3):0-0

Akciğer kanseri/Lung cancer..........................................40Mesane kanseri/Bladder cancer..................................199
Alzheimer/Alzheimer.....................................................69Metastatik karaciğer tümörleri/
Bland embolizasyon/Bland embolization....................152Metastatic liver tumors...............................................146
Böbrek fonksiyonu/Renal function..............................169Mikroküre/Microsphere......................................146, 159
Böbrek nakli/Transplanted kidney...............................189Nanotıp/Nanomedicine.................................................15
Böbrek taraması/Renal scan........................................189Nefroürolojik hayvan modellemeleri/Nephrourological
Böbrek toksisitesi/Renal toxicity.................................207animal models.............................................................102
Böbrek tümörleri/Renal tumors..................................199Nörodejeneratif/Neurodegenerative............................69
Breast cancer/Tumor models........................................30Nöroendokrin tümör/Neuroendocrine tumor............152
Cushing hastalığı/Cushing’s disease..............................88Nükleer tıp/Nuclear medicine.....................................186
Çocuk Ürolojisi/Pediatric urology................................186Ortopedik araştırma/Orthopedic research....................78
Defin/Burial.................................................................165Osteoporotik kırık/Osteoporotic fracture......................78
Demans/Dementia........................................................69Osteoporoz/Osteoporosis............................................ 88
Deneysel enfeksiyon modelleri/Experimental models ofPediatrik hidronefroz/Pediatric hydronephrosis........173
infection........................................................................59Peptid reseptör radyonüklid tedavi/
Deneysel model/Experimental model...........................69Peptide receptor radionuclide therapy......................152
Diabetes mellitus/Diabetes mellitus.............................88PET/BT/PET/CT............................................................ 199
Diüretikli sintigrafi/Diuretic scintigraphy.....................173PET/PET...................................................................... 10
Dozimetri/Dosimetry...................................................207Preklinik modelleme/Preclinical modeling.................88
Dual modalite problar/Dual modality probes...............15Prostat kanseri/Prostate cancer................................. 49
Endokrin/Endocrine......................................................88Radyasyon güvenliği/Radiation safety........................165
Enfeksiyonda moleküler görüntüleme yöntemleri/Radyoaktif ceset/Radioactive corpse......................... 165
Molecular imaging methods in infection 59Radyoembolizasyon/
Faz çalışmaları/Phase trials.............................................1Radioembolization..... 107, 117, 122, 131, 139, 146, 152
Feokromasitoma/Pheochromocytoma.........................88Radyofarmasötik/Radiopharmaceutical...................1, 10
Görüntüleme yöntemleri/İmaging modalities...............23Radyonüklid tedavi/Radionuclide therapy......... 165, 207
Görüntüleme/İmaging.....................................88, 96, 131Reflü/Reflux................................................................ 186
Graves/Graves...............................................................88Renal hücreli kanser/Renal cell carcinoma.................199
Hastalık modeli/Disease model.....................................88Renografi/Renography....................................... 169, 173
Hayvan modelleri/Animal models.................................96Sintigrafi/Scintigraphy................................ 169, 186, 189
Hepatik neoplaziler/Hepatic neoplasms.....................117SPECT/SPECT................................................................. 10
Hepatosellüler karsinom/Hepatocellular carcinoma...139Tanısal/Diagnostic........................................................ 88
Hiperparatiroidi/Hyperparathyroidism.........................88TARE/TARE..................................................................107
İdrar yolu enfeksiyonu/Urinary tract infections..........179Tc-99m DMSA kortikal böbrek sintigrafisi/
İn vivo/İn vivo................................................................23Tc-99m DMSA cortical renal scintigraphy...................179
İşeme sistoüreterografi/Voiding cystourethrography..179Tc-99m DTPA/Tc-99m DTPA................................ 102, 189
Kanser modelleri/Cancer models..................................40Tc-99m MAG3/Tc-99m MAG3............................. 102, 189
Karaciğer metastazı/Hepatic metastases.....................152Tc99m DMSA/Tc-99m DMSA...................................... 102
Karaciğer neoplazileri/Liver neoplasms.......................107Tedavi Ajanları/Therapy agents.................................... 40
Karaciğer/Liver............................................................159Tendinopati/Tendinopathy........................................... 78
Kardiyovasküler hastalıklar/Cardiovascular diseases....96Teranostik/Theranostic................................................. 15
Kemoembolizasyon/Chemoembolization....................152Tiroid kanseri/Thyroid cancer....................................... 88
Kıkırdak onarımı/Cartilage repair..................................78Ultrasonografi/Renal ultrasonography.......................179
Kırık iyileşmesi/Fracture healing...................................78Üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu/
Kişiselleştirilmiş tedavi/Personalized therapy.............122Ureteropelvic junction obstruction............................ 186
Klinik öncesi görüntüleme/Preclinical imaging....1, 30, 49Vezikoüreteral/Vesicoureteral.................................... 186
Klinik öncesi/Preclinical.................................................23Y-90 mikroküre/Y-90 microsphere.............................. 122
Kolanjiyoselüler karsinom/Yakma/Cremation....................................................... 165
Cholangiocellular carcinoma.......................................159Yan etki/Side effects................................................... 122
Kolon kanseri/Colon cancer...........................................49Yanıt değerlendirme/Response evaluation................131
Küçük deney hayvanları görüntüleme/Yttrium radyoizotop/Yttrium radioisotopes...............107
Imaging of small experimental animals.........................59Yttrium-90/Yttrium-90................................ 117, 139, 159
Lokorejyonel tedavi/Locoregional therapies...............1312019 KONU DİZİNİ - 2019 SUBJECT INDEX
Meme kanseri/tümör modelleri....................................30