Editörden

Editörden

  • Özlem Özmen

Nucl Med Semin 2020;6(3):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

Nükleer Tıp Seminerleri Dergisi’nin bu sayısında Türkiye Nükleer Tıp Derneği Onkoloji, Radyofarmasi ve Teranostik Çalışma Gruplarının hazırladığı uygulama kılavuzlarının yer aldığını göreceksiniz. Cihaz teknolojisindeki güncel gelişmeler, tanı ve tedavide kullanıma giren yeni radyofarmasötikler Nükleer Tıp’ta yeni uygulama alanları açmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda mevcut kılavuzların güncellenmeleri, eksik olanların ise literatürümüze kazandırılması amaçlanmıştır.

Kılavuzlar bir konuda bilgi veren, bir şeyin nasıl yapılması gerektiği konusunda tavsiyede bulunan, rehberlik eden, konusunda uzman kişiler tarafından hazırlanan ve literatür ile desteklenmiş el kitaplarıdır. Hazırlanan kılavuzların günlük pratiğimizde meslektaşlarımız için hızlı ve kolay ulaşılabilir bilgi kaynakları olacağı düşüncesindeyiz. Radyofarmasi çalışma grubumuzun hazırladığı “Radyofarmasötik Hazırlanmasında Güncel İyi Radyofarmasi Uygulamaları”, “Majistral Üretilen Radyofarmasötiklerde İyi Radyofarmasi Uygulamaları”, “Majistral Üretilen Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrolü”, “İyi Radyofarmasi Uygulamaları için Sıcak Laboratuvar Tasarımı ve Standartları”, “İyi Radyofarmasi Uygulamaları: Personel ve Eğitimleri”, “Radyofarmasötikler İçin Güncel İyi Üretim Uygulamaları” kılavuzları radyasyondan korunma prensipleri ışığında radyofarmasötiklerin uygun kalite standartlarına göre üretilmesi, kontrol edilmesi ve bunun için gerekli şartların sağlanması konularında detaylı bilgi sunan bir eğitim materyali niteliğindedir. Onkoloji çalışma grubumuzun hazırladığı “Lenfosintigrafi ve Sentinel Lenf Nodu: Malign Melanoma Uygulama Kılavuzu” ile “Meme Kanserinde Lenfosintigrafi ve Sentinel Lenf Nodu Uygulama Kılavuzları” sentinel lenf nodu saptama yöntemlerini açıklayarak optimum şartlarda uygulama yapabilmeyi kolaylaştıracaktır. “F-18 FDG PET/BT Onkolojik Uygulama ve Tedavi Yanıtının Belirlenmesi” kılavuzlarında ise görüntülemenin tanısal kalitesinin artırılması ve elde edilen kantitatif bilgilerin standardizasyonun sağlanmasına odaklanılmıştır. Teranostik çalışma grubumuzun hazırladığı “Prostat Kanserinde Ga-68 PSMA PET/BT Uygulama ve Lu-177 PSMA Radyoligand Tedavisi Uygulama” kılavuzları prostat kanserlerinde Ga-68 PSMA görüntülemenin, doğruluğu ve güvenilirliğini artırmaya katkı sağlayacak, ayrıca bu hasta grubunda genel sağkalım ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip radyonüklit tedavi seçeneğinin kullanılmasında Nükleer Tıp uzmanlarına yardımcı olacaktır. “Nöroendokrin Tümörlerinde Ga-68 DOTA Bağlı Somatostatin Reseptör Hedefli Peptitler ile PET/BT Uygulama ve Peptit Reseptör Radyonüklit Tedavi” kılavuzları nöroendokrin tümörlerin tanı ve tedavisinde standardizasyonunu sağlamak amacı ile endikasyonlar ve uygulama tekniği açısından öneriler içermektedir. Primer ve metastatik karaciğer tümörlerinin tedavisinde etkin ve güvenli bir radyonüklit tedavi seçeneği olan “Karaciğer Tümörlerinde Y-90 Radyomikroküre Tedavisi” ve Kemik metastazlı hastalarda “Ağrı Palyasyonunda Radyonüklit Tedavi Uygulamaları” ile ilgili kılavuzlarda uygun hasta gruplarının belirlenmesi, radyonüklit tedavilerin nasıl yapıldığı, tedavi yanıtları ve yan etkileri konularında bilgi edinmek isteyen meslektaşlarımıza rehberlik edecektir.

Kılavuzların hazırlanması ve yazılması konusunda özveri ile çalışan konuk editörümüz Prof. Dr. Gülin Uçmak ile çalışma grubu başkanları ve grup üyelerine bu projeye zaman ayırdıkları ve uzmanlıklarını yansıtan bir rehber üretmemize yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim. Saygılarımla.

Dr. Özlem Özmen
Yardımcı Editör